Merkezimiz Tarafından Destek Verilen Projeler

 

1.      Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, sonuç raporu, SDÜ Müh. Mim. Fak. (SDÜ AR-GE),Isparta (Tamamlandı)

 

2.      Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesine Uygulanması. SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (Tamamlandı)

 

3.      Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Isparta ve çevresinin konumsal veri tabanının oluşturulması. SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi . Alt Yapı Projesi  No: 2002/4  (Tamamlandı)

 

4.      Anamasdağı karst kaynaklarının çevresel izotop incelemesi ve uzaktan algılama-coğrafi bilgi sistemleri ile değerlendirilmesi. SDÜ.  Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Münferit Araştırma. No: 631 (Tamamlandı)

 

5.      Isparta Bölgesinin Jeolojik ve Tektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi Projesi. No: 2004-16B7 (Tamamlandı)

 

6.      Isparta Kent Merkezinde Seçilen Bir Pilot Bölgede (Yayla, Pirimehmet, İstiklal ve Kepeci Mahalleleri) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Deprem Tehlike Analizinin Yapılması  SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi  Proje No : 1083-M-05 (Tamamlandı)

 

7.      Türkiye Doğalgaz Pazar Araştırması (Isparta) Etüdü. BOTAŞ-ODTÜ-SDÜ, (Tamamlandı)

 

8.      Aksu Zindan Mağarası ve Aliköy mezar kalıntılarının arkeolojik araştırmaları. Isparta Müze Müdürlüğü-SDÜ (Tamamlandı)

 

9.      Isparta İli Yerleşim Alanı İmar Paftalarının Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) göre Uygun Formatta Hazırlanması, SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi . Alt Yapı Projesi No: 2004/106 (Tamamlandı)

 

10.  Kumdanlı (Hoyran) havzası yeraltısuyu akım modellemesi. SDU Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Münferit Proje No:  1195 M- 05  (Tamamlandı)

 

11.  Investigation of active seismotectonic features and seismic hazard of the southern part of Aegean-Peloponnisos- plate in the area between Burdur and Muğla, SW Turkey, (Joint Research Project, TUBITAK ve General Secretariat for Research Technology The Ministry for Development-GSRT (tamamlandı)

 

12.  İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması: Eğirdir Gölü Modeli. TÜBİTAK 1001 Proje No: 108Y258 (tamamlandı)

 

13.  Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı. TAGEM Projesi (tamamlandı)

 

14.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Akifer Kirlenebililirlik Haritalarının Çok Kriterli Karar Verme Analizleri Kullanılarak Hazırlanması: Eğirdir Gölü Havzası Örneği. SDÜ BAP Proje No: 2119-YL-10 (tamamlandı)

 

15.  Karstik Havzalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması: Kestel Ovası (Bucak-Burdur) Örneği, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı- 2209, Proje Danışmanı (Tamamlandı)

 

16.  Kentiçi Ulaşım Planlamasında CBS Kullanımı; Isparta Kenti Örneklemesi, SDÜ BAP 2509-M-10 (tamamlandı)

 

17.  Kentiçi Banliyö Trenlerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması ve Değerlendirilmesi, SDÜ BAP (tamamlandı)

 

18.  Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Çalışmaları ile Tespiti, SDÜ BAP 2604-M-10 (tamamlandı)

 

19.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Türkiye Jeotermal Enerji Atlasının Hazırlanması TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı- 2209, Proje Danışmanı (tamamlandı)

 

20.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Doğaltaş Bilgi Sisteminin Hazırlanması: Isparta Örneği TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı- 2209, Proje Danışmanı (tamamlandı)

 

21.  Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması, TAGEM Projesi (tamamlandı)

 

22.  Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Sularında Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması. TÜBİTAK 1007 KAMAG Projesi No112G021(Tamamlandı)

 

23.  Salda Gölü Sulak Alanı Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi ve Kirlilik Durumunun Tespiti, TÜBİTAK 1001 Projesi No: 114Y084 (Tamamlandı)

 

24.   Burdur İli Tescilli Sulak Alanları Yönetim Planı Hazırlanması ve Çorak Gölü Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2017 (Tamamlandı)

 

25.  Öncelikli Sulak Alanların Envanter Çalışmasının Yapılması Projesi, 2018. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (Tamamlandı)

 

26.  Kızılırmak Deltası Doğal Sit Alanları Yönetim Planı Hazırlama Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü-2017 (Tamamlandı)

 

27.  Kızılırmak Deltası Su Ayak İzinin Belirlenmesi Projesi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı - 2018 (Tamamlandı)

 

28.  Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (Tamamlandı)

 

29.  Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (Tamamlandı)

 

30.  Burdur Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı, 2018. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Burdur Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü (Tamamlandı)

 

31.  Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama ve Uygulama Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 2018 (Tamamlandı)

 

32.  Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi, 2018. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (Tamamlandı)

 

33.  Kasımlar Köyü (Isparta-Sütçüler) Kaya Düşmelerinin Insansız Hava Aracı Kullanılarak Fotogrametrik Yöntemler ile Modellenmesi AFAD Isparta İl Müdürlüğü, 2019 (Tamamlandı)

 

34.  Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2019 (Devam Ediyor)

 

35.  Karaburun - Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde Adalar Dahil 443,34 km² Karasal Alanda Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 2020 (Devam Ediyor)

 

36.  SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2020 (Devam Ediyor)